SPONSOR A CHILD

Make a difference in the life of one of our children by choosing to make a contribution aimed at giving him or her that little bit extra.

Gee ‘n maandelikse finansiële bydrae tot voordeel van die kind van jou keuse deur middel van ‘n debietordervorm.

Met hierdie projek samel ons fondse in vir behoeftes van al 230 kinders wat by ons geplaas is. Ons voorsien in alons kinders se fisiese-, opvoedkundige-, gesondheids- en emosionele welstand op ‘n daaglikse basis.

Ons maak ook gebruik van eksterne dienste soos sielkundiges, tutors, tandartse, spraakterapeute en arbeidsterapeute om die beste vir ons kinders te bied. Ons kinders woon rugby, netbal, hokkie, krieket en atletiek toere by, asook leierskampskampe, afsluitings en natuurlik matriekafskeid.

 

Hierdie hoë gehalte sorg kom met ‘n prys. Deur elke maand ‘n kind te borg maak jy dit vir ons moontlik om aan te hou met die wye verskeidenheid dienste wat ons aan ons kinders bied.

 

Nie net help jy ons om na ons kinders om te sien nie maar jy sal gereelde inligting ontvang oor die spesifieke kind wie jy borg asook ‘n artikel 18A sertifikaat vir belasting doeleindes. Vul die onderstaande vorm in en ons Maatskaplike Werker sal jou kontak met meer inligting.

_____________________________________________________________________________________

Make a monthly financial contribution through a debit order form that benefits the child of your choice. With this project, we raise funds for the needs of all 230 children who are placed with us. We provide for all our children’s physical, educational, health, and emotional well-being on a daily basis. We also use external services such as psychologists, tutors, dentists, speech therapists, and occupational therapists to provide the best for our children. Our children attend rugby, netball, hockey, cricket, and athletics tours, as well as leadership camps, year-end functions, and of course, matric farewells.

This high-quality care comes at a price. By sponsoring a child every month, you make it possible for us to continue with the wide range of services we offer to our children.

Not only do you help us take care of our children, but you will also receive regular information about the specific child you are sponsoring, as well as an article 18A certificate for tax purposes. Fill out the form above and our Social Worker will contact you with more information.

(maatskaplik1@akpotch.co.zahoof@akpotch.co.za )

time   SPONSOR A HOUSE

Pick one of our 9 houses and get involved in improving the living conditions of the 25 children living there.

 

Gee ‘n maandelikse finansiële bydrae tot voordeel van die huis van jou keuse deur middel van ‘n debietordervorm. Hierdie bydrae word dan gebruik om herstelwerk aan die huis wat jy kies te doen, ons gee terugvoer aan jou rondom wat gedoen is, hoe dit gedoen is en watse effek dit op die lewens van die kinders in die huis gehad het. Vul die vorm hieronder in en ons kontak jou binnekort.

_____________________________________________________________________________________

Give a monthly financial contribution for the benefit of the house of your choice through a debit order form. This contribution is then used to do restoration work on the house you choose, we give feedback to you on what has been done, how it was done, and what impact it had on the lives of the children in the house. Fill out the form above and we will contact you.

(kantoor@akpotch.co.zahoof@akpotch.co.za )

goods    SPONSOR A BRAIN

Help a child be the best they can be by investing in his or her academic development.

As jy ’n passie het vir kinders se akademie, help hulle deur ’n bydrae te maak tot ekstra hulp vir ’n kind. Vul die onderstaande vorm in en ons sal jou kontak sodat jy ’n ingeligde bersluit kan neem oor hoe en wie jy wil help. Vul asb.

_____________________________________________________________________________________

If you have a passion for children’s academic development, help them by making a contribution towards extra assistance for a child. Fill out the form above and we will contact you so that you can make an informed decision about how and who you want to help.

(snradjunk@akpotch.co.zahoof@akpotch.co.za )